Nou Dwe Sòti Ansanm

Modèl ekosistèm kominotè nou an baze sou sitwayen imen parèy nou yo kidwe jwenn chans pou reyisi tou. Anpil nan yo koumanse reyisi (remèt kredi yo alè epi peye balans yo genyen sou kat kredi yo). Sila yo ki lòt bò dlo ka ede sila yo ki rete lakay bati kredi yo san yo pa bezwen voye OK lakay. Kredi nou tout konte. Ann bouste ekonomi lakay lè chak grenn moun pare pou yo ede yon konpatriyòt gen plis diyite.

Leave a comment