Lizay! Mwen se OMNI Form.

Tanpri, ranpli fòmilè sa a pou w ka ede nou mete plis Ajan sou platfòm OMNI Kredi a! Ajan sa yo dwe genyen o mwen $2000 US pou yo demare ak mwayen pa yo. Wap jwenn $5 USD lè Ajan ouu refere a gentan fè tranzaksyon pou $500 USD.